Staż w Instytutucie Farmaceutycznym w ramach projektu ORBIS (Horyzont 2020)


Aktualności

Archiwum aktualności


Ogłoszenie o otwarciu konkursu na stanowisko studenta/stypendysty w projekcie Narodowego Centrum Nauki
Nazwa stanowiska: Student / stypendysta

Wymagania:
- student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych III stopnia w zakresie nauk farmaceutycznych,;
- znajomość podstaw teoretycznych HPLC z wykorzystaniem detektorów UV-VIS i MS; oraz doświadczenie praktyczne w pracy z w/w sprzętem;
- doświadczenie w analizie ilościowej związków niskocząsteczkowych w materiale biologicznym potwierdzone dorobkiem publikacyjnym;
- doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym posiadającym certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) będzie dodatkowym atutem;
- umiejętność obsługi pipety automatycznej;
- umiejętność czytania i wykonywania zadań zgodnie z instrukcją analityczną;
- umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego umożliwiającego analizowanie otrzymanych wyników, przygotowanie raportów oraz prezentacji z wykonanych prac badawczych: Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint;
- znajomość sposobów izolacji substancji czynnej z osocza będzie dodatkowym atutem;
- zaangażowanie w wykonywanie prac badawczych, dokładność i komunikatywność;
- umiejętność pracy w zespole;
- znajomość języka angielskiego pozwalająca na zrozumienie literatury fachowej;
- dodatkowym atutem będzie znajomość wytycznej EMA dotyczącej walidacji metod bioanalitycznych, mile widziana znajomość wytycznej FDA w tym zakresie
;

Opis zadań:
W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN „Badania nad zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie do analizy substancji farmaceutycznych w układach biologicznych” (Nr. grantu: NCN 2015/19/B/ST4/03743) do obowiązków studenta stypendysty będzie: - praca w laboratorium chemicznym zgodnie zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP);
- czynny udział w opracowywaniu metod analitycznych i ich walidacji zgodnie z wytycznymi EMA;
- przygotowywanie roztworów i próbek osocza do ekstrakcji ;
- izolowanie substancji czynnej z materiału biologicznego;
- obsługa HPLC -UV i LC-MS (m.in. przygotowywanie fazy ruchomej, eksport i import danych, analiza wyników);
- wyszukiwanie i analiza literatury naukowej o tematyce związanej z projektem;
- przygotowywanie raportów z badań i prezentacji z wyników ;

Typ konkursu NCN: OPUS - ST

Termin składania ofert: 06 marca 2020, 23:59

Forma składania ofert: wyłącznie elektronicznie
Warunki zatrudnienia:
- rozstrzygnięcie konkursu do dnia 20 marca 2020;
- stypendium naukowe w wysokości 1 000 PLN (brutto) na okres 6 miesięcy;
- termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01 kwietnia 2020 ;


Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty: - życiorys (CV);
- dokument potwierdzający status studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych III stopnia w zakresie nauk farmaceutycznych;
- informacja o dotychczasowej działalności naukowo-badawczej i rozwojowej (publikacje, udział w konferencjach i szkoleniach, działalność w kołach naukowych, monografie naukowe, patenty, opracowane technologie, wyróżnienia, nagrody, praktyki i staże badawcze);
- odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich oraz kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
- skany podpisanych dokumentów: informacji o przetwarzaniu danych osobowych, oświadczenia o niekaralności, oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;


Zgłoszenia w formie elektronicznej z załącznikami w formacie PDF należy przesyłać w terminie do dnia 06 marca 2020 do Kierownika projektu dr inż. Krzysztofa Noworyty: knoworyta@ichf.edu.pl. W tytule e-maila prosimy wpisać „Konkurs na Studenta-stypendystę w projekcie OPUS”


OŚWIADCZENIA do konkursu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych