Oferta szkoleniowa

Szkolenia w zakresie analityki substancji aktywnych

• Badania preformulacji: uwalniania substancji leczniczej z formulacji, walidacji metod analitycznych, transferu metod analitycznych oraz badań stabilności i interpretacji wyników stabilności.;

• Techniki HPLC/UHPLC: podstawy teoretyczne, opracowanie metodyk oznaczania czystości (w tym enancjomerycznej) i zawartości substancji, obsługa aparatów firm: Waters, Shimadzu, Dionex;

• Techniki GC: podstawy teoretyczne, opracowanie metod z użyciem detekcji FID i MS oraz z wykorzystaniem przystawki HeadSpace, obsługa aparatury firm Shimadzu i Perkin Elmer;

• Techniki diagnostyki polimorfizmu przy użyciu aparatów XRPD, DSC, TGA. IR i Raman,(wraz z obsługą aparatury: dyfraktometr proszkowy typu MiniFlex, firmy Rigaku; różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 822, firmy Mettler Toledo; termograwimetr TGA/SDTA851, firmy Mettler Toledo; spektrometr Nicolet FT-IR iS10, firmy Thermo Scientific; spektrometr ramanowski typu Nicolet NXR 9650, firmy Thermo Scientific);

• Techniki analizy substancji farmaceutycznych metodami spektralnymi: NMR, IR. Raman; UV-Vis podstawy teoretyczne i podstawy działania aparatów: spektrometr Bruker AVANCE 500 MHz z kriosondą; IR i Raman j.w.; spektrometr UV-Vis Evolution 220, firmy Thermo Scientific;


• Techniki miareczkowe (aparat do oznaczenia zawartości wody metodą wolumetryczną z przystawką do miareczkowania potencjometrycznego 907 Titrando firmy Metrohm; C30 Coulometric KF Titrator z piecykiem Stromboli firmy Mettler Toledo;


• Techniki analizy przy użyciu automatycznego analizatora wielkości cząstek: podstawy teoretyczne, wykonanie analiz; aparat Morfologi G3S firmy Malvern.

• Techniki badań równoważności biologicznej,

• Metody walidacji metod bioanalitycznych,

• Sposobu prezentacji danych („Zen prezentacji”, wizualizacja danych).

Wprowadzanie systemów GMP/GLP

Szkolenia w zakresie technologii postaci leku

• Technologie stosowane w opracowywaniu mieszanek do tabletkowania,

• Up- scaling i transfer technologii do docelowego miejsca wytwarzania

• Technologie stosowane w opracowywaniu półpłynnych postaci leku

Szkolenia w zakresie syntezy substancji aktywnych

•Podstawowe techniki operacyjne w laboratorium chemii organicznej

•Szkolenie w zakresie wymagań produkcyjnych procedur GMP obejmujących czynności pomocnicze takie jak mycie szkła, przygotowanie pomieszczeń do produkcji kampanijnej, kwalifikacja pomieszczeń i urządzeń, obsługa sprawdzanie urządzeń jak również czynności produkcyjnych tworzenie dokumentacji produkcyjnej, praca zgodnie z dokumentacją produkcyjną RAP-y i ITL-e.

Praktyczne warsztaty - przygotowanie jednostki do audytu obszaru produkcyjnego.