ORBIS

orbs


Projekt grantowy ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internship Support) jest finansowany w ramach programu Research and Innovation Staff Exchange, w Działaniu Marii Skłodowskiej-Curie Programu Ramowego Horyzont 2020, a jego realizacja rozpoczęła się 1 marca 2018. Wysokość dofinansowania Projektu dla Instytutu Farmaceutycznego (IF) wynosi ponad 819 000 € na cztery lata. Projekt jest realizowany poprzez międzynarodową wymianę zarówno młodych jak i doświadczonych pracowników. Ideą jest wymiana międzysektorowa: pracownicy jednostek naukowych odbywają staże w firmach, pracownicy firm staże w jednostkach naukowych. Taki schemat wymiany ma przyczynić się do rozwoju naukowego wykonawców Projektu oraz do wzrostu ich umiejętności technologicznych. Staże naukowe i technologiczne stwarzają szanse umocnienia dotychczasowych i stworzenia nowych kierunków długofalowej współpracy wykonawców Projektu. Upowszechnienie wyników Projektu w środowisku naukowym i w domenie publicznej może przyczynić się do szerszego zrozumienia wczesnych etapów badań nad lekiem oraz zwiększenia skuteczności procesu tworzenia leku.

Inicjatywa utworzenia międzynarodowego konsorcjum powstała w IF w Warszawie, a jej autorem jest dr Piotr Rudzki, Kierownik Zakładu Farmakokinetyki. Międzynarodowy grant jest koordynowany przez doświadczony zespół naukowców z kraju. Koordynatorem Projektu jest prof. dr hab. Janina Lulek, Kierownik Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP), a współkoordynatorem prof. Andrzej Kutner (IF). Zasadniczym celem Projektu jest międzynarodowa integracja akademickich i przemysłowych badań nad lekiem. W projekcie uczestniczą cztery europejskie i jeden amerykański ośrodek naukowy oraz cztery europejskie firmy farmaceutyczne. Zespołami naukowymi, oprócz wymienionych powyżej, kierują: prof. Lidia Tajber (Trinity College Dublin, Irlandia), prof. Bożena Michnik-Kohn (Rutgers, The State University of New Jersey, USA), prof. Anne Juppo (University of Helsinki, Finlandia), dr Oleg Syarkevych (Farmak JSC, Kijów, Ukraina), dr Aleksandra Dumicic (Zentiva k.s., Praga, Czechy), dr Sharon Davin (Applied Process Company Ltd., Dublin, Irlandia) oraz dr Grzegorz Garbacz (Physiolution GmbH, Greifswald, Niemcy).

We wszystkich organach zarządzających Projektu uczestniczą naukowcy i pracownicy administracyjni z ośrodków krajowych. W pracach zespołu Koordynatorów uczestniczy Pani Bożena Raducha, Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej UMP oraz Monika Kwaśniewska z Działu Zarządzania Projektami IF. Kierownikiem zespołu Training Committee jest dr Bartłomiej Milanowski z Zakładu Technologii Postaci Leku UMP, a jego zastępcą jest dr hab. Wioleta Maruszak, prof. IF z Zakładu Analityki Badawczej IF. Członkami tego zespołu są też dr Michał Kaza z Zakładu Farmakokinetyki IF oraz dr Wojciech Łuniewski z Zakładu Chemii IF. Członkami Steering Committee są dr Piotr Rudzki oraz dr Katarzyna Filip z Zakładu Analityki Badawczej. Krótkie informacje bieżące na temat Projektu znajdują się w zakładce „Aktualności”

http://www.ifarm.eu/aktualnosci.php

Zasady uczestniczenia w Projekcie:

- czas trwania stażu od 1 do 12 miesięcy, staże badawcze, administracyjne

- wymaganie: 6-miesięczne zatrudnienie u jednego z beneficjentów Projektu, np. w Instytucie Farmaceutycznym w Warszawie

- możliwość realizacji własnych projektów badawczych lub udział w realizacji projektu firmy

- dogodne warunki finansowe

Dodatkowe informacje w publikacji: Piotr J. Rudzki, Bartłomiej Milanowski, Lidia Tajber, Grzegorz Garbacz, Emilia Jakubowska, Marek Rychter, Andrzej Kutner, Janina Lulek, Otwarcie międzynarodowego i międzysektorowego projektu ORBIS (Horyzont 2020. Farmacja Polska, 2018, 74(7); 413-416.

Projekt ORBIS jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu badań naukowych i innowacji Horizon 2020 jako grant Marii Skłodowskiej-Curie nr 778051. Projekt jest dofinansowany ze środków finansowych na naukę w latach 2018-2022, przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego, umowa Nr 3898/H2020/2018/2.

orbis