Badań analityczne i farmakokinetyczneAnalityka substancji aktywnych

Opracowanie metodologii oraz prowadzenie badań analitycznych w obszarach::

 • metody separacyjne (HPLC/UPLC/UHPLC/GC/GCMS)
 • analiza czystości chemicznej oraz zawartości analizowanych związków
 • metody termiczne:

 • a) badania kalorymetryczne DSC

  b) analiza termograwimetryczna TGA
 • metody spektroskopowe:

 • a) wykonanie i analiza widm NMR w zakresie temperatur -40 oC / +80 oC(sonda: PA BBO 500S1 BBF-H-D-05 Z SP

  b) wykonanie widm NMR z wykorzystaniem sondy krioskopowej CPP TCI 500S1 H&F-C/N-D-05 Z chłodzonej ciekłym azotem opracowanie dokumentacji

  c) wykonanie i analiza widm Ramana

  d) wykonanie i analiza widm UV-Vis

  e) wykonanie i analiza widm IR

  f) wykonanie i analiza widm XRPD
 • oznaczenie zawartości wody od 1 ppm do 100%
 • oznaczenie zawartości substancji za pomocą miareczkowania:

 • a) potencjometrycznego

  b) alkacymetrycznego (w środowisku wodnym i bez wodnym)

  c) kompleksometrycznego

  d) redoksymetrycznego

  e)strąceniowego
 • •badania preformulacyjne (tabletek, proszków, zawiesin, emulsji, aerozoli)
 • Badanie rozpuszczalności
 • Analiza cech morfologicznych
 • Analiza wielkości cząsteczek
 • Analiza parametrów kształtu cząsteczek
 • Analiza statystyczna cząsteczek
 • Oznaczenie: żelaza, węglanów, azotanów, siarczanów, soli amonowych, wapnia i magnezu, kwasów karboksylowych, chlorków, metali ciężkich, pH, liczby jodowej, liczby kwasowej, cukrów redukujących, popiołu siarczanowego
 • Badania i analiza wyglądu roztworu, skręcalności, dyspersji, refrakcji, gęstości, stopnia zabarwienia, przezroczystości i opalescencji
 • Badanie substancji pod kątem przewodnictwa, rozpuszczalności w wodzie, utleniania
 • Oznaczanie zawartości metodą potencjometryczną
 • Badania polimorfizmu substancji
 • Badania surowców i postaci farmaceutycznych w procesie rozwoju technologicznego zgodnie z wymaganiami farmakopealnymi i wytycznymi ICH wraz z opracowaniem raportów z przeprowadzonych badań, transfer metod analitycznych do miejsca wytwarzania
 • Prowadzenie badań stabilności zgodnie z ICH z możliwością analizy próbek, opracowanie raportów z badań stabilności
 • Opracowywanie nowych metod analitycznych lub modyfikacja monografii farmakopealnych w zakresie badania tożsamości, zawartości, uwalniania substancji czynnej (-ych) oraz czystości chemicznej leków
 • Opracowywanie i walidacja metod analitycznych stosowanych w procesie czyszczenia urządzeń technologicznych stosowanych w produkcji substancji czynnych i produktów leczniczych
 • Optymalizacja metod analitycznych
 • Transfery metod analitycznych
 • Opracowanie instrukcji analitycznych
 • Opracowanie specyfikacji zwolnieniowej oraz do badań stabilności
 • Opracowywanie i walidacja metod analitycznych zgodnie z aktualnymi wymaganiami ICH oraz przygotowanie raportów walidacyjnych
 • Standaryzacja wzorców substancji czynnych i ich zanieczyszczeń

Analiza w systemie GMP (potwierdzona stosownymi certyfikatami i świadectwami kontroli jakości)

 • Wykonanie widm NMR
 • Badania i analiza wyglądu roztworu, skręcalności, dyspersji, refrakcji, gęstości, stopnia zabarwienia, przezroczystości i opalescencji.
 • Badanie substancji pod kątem przewodnictwa, rozpuszczalności w wodzie, utleniania się.:
 • Oznaczenie: żelaza, węglanów, azotanów, siarczanów, soli amonowych, wapnia i magnezu, kwasów karboksylowych, chlorków, metali ciężkich, pH, liczby jodowej, liczby kwasowej, cukrów redukujących, popiołu siarczanowego
 • Wykonanie i badanie widm UV, IR, XRPD
 • Badania stabilności substancji czynnych i produktów leczniczych w kwalifikowanych komorach klimatycznych w warunkach długoterminowych 25°C/60% RH oraz przyspieszonych 40°C/75% RH, w lodówce 5 +/-3ᵒC lub zamrażarce -20ᵒC +/- 5ᵒC.
 • Standaryzacja wzorców substancji czynnych i ich zanieczyszczeń

Analityka postaci leku

 • Badania preformulacyjne: badanie rozpuszczalności substancji aktywnych i profile uwalniania
 • Badania fizykochemiczne oraz badania dostępności farmaceutycznej dla różnych form farmaceutycznych
 • Analiza suplementów diety (tożsamość, zawartość, metale ciężkie)
 • Analiza produktów pochodzenia naturalnego (tożsamość, zawartość i uwalnianie) oraz weterynaryjnych (tożsamość, zawartość, uwalnianie i czystość chemiczna)

Bioanalityka i badania farmakokinetyczne

 • Kompleksowa usługa badań farmakokinetycznych związków niskocząsteczkowych, w tym badania równoważności i dostępności biologicznej produktów leczniczych oraz przygotowania raportów w formacie CTD
 • Kompleksowa organizacja i zarządzanie badaniami farmakokinetycznymi, w tym częścią kliniczną (współpraca z klinikami kraju i za granicą)
 • Obliczenia farmakokinetyczne oraz analiza statystyczna w zakresie równoważności i dostępności biologicznej
 • Lista badań biodostępności i biorównoważności
 • Certyfikat GLP